Centrum pro rodinu
Šumperk

731402395
cprsumperk@ado.cz

MENU

„Je to srdce, které rozdává. Ruce už jenom dávají.“

Velikonoční svátky patří jak v židovské, tak v křesťanské tradici k největším svátkům v roce. Židovská tradice, jak ji znal Ježíš, vyžadovala na tyto svátky pouť do chrámu, a to pro každého Izraelitu, který dovršil dvanáctý rok, a též obětování velikonočního beránka.

Co nám o tom říká evangelium?

 Jidášova úmluva s velekněžími

Blížil se svátek nekvašených chlebů, Velikonoce.

Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by ho zahubili; báli se však lidu.

Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti.

Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí.

Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze.

Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až při tom nebude zástup.

Příprava velikonoční večeře

Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. )

Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři."

Oni mu řekli: „Kde chceš, abychom ji připravili?"

Řekl jim: „Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři:

Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?'

A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost; tam připravte večeři."

Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka.

Ustanovení večeře Páně

Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním.

Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět.

Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím."

Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží."  Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku."

A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá."

Označení zrádce

Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu.

Syn člověka jde, jak je určeno, běda však tomu člověku, který ho zrazuje."

A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní.

Kontakt

Centrum pro rodinu Šumperk

Adresa: M. R.Štefánika 26, 787 01 Šumperk

Telefon: 731 402 395

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

2021 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprsumperk@ado.cz